thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện Tỉ lệ Số lần về
00

1.058% 10 lần
01

0.847% 8 lần
02

0.847% 8 lần
03

0.741% 7 lần
04

0.847% 8 lần
05

0.847% 8 lần
06

1.164% 11 lần
07

0.847% 8 lần
08

1.164% 11 lần
09

0.529% 5 lần
10

1.693% 16 lần
11

1.376% 13 lần
12

0.847% 8 lần
13

1.587% 15 lần
14

0.741% 7 lần
15

1.27% 12 lần
16

1.693% 16 lần
17

0.952% 9 lần
18

0.635% 6 lần
19

0.847% 8 lần
20

0.847% 8 lần
21

1.376% 13 lần
22

0.847% 8 lần
23

0.847% 8 lần
24

0.529% 5 lần
25

1.058% 10 lần
26

0.741% 7 lần
27

0.741% 7 lần
28

0.952% 9 lần
29

1.27% 12 lần
30

0.635% 6 lần
31

0.423% 4 lần
32

1.058% 10 lần
33

1.27% 12 lần
34

0.741% 7 lần
35

0.952% 9 lần
36

1.799% 17 lần
37

1.693% 16 lần
38

0.952% 9 lần
39

0.741% 7 lần
40

0.952% 9 lần
41

1.164% 11 lần
42

1.058% 10 lần
43

0.952% 9 lần
44

1.27% 12 lần
45

0.952% 9 lần
46

1.164% 11 lần
47

0.952% 9 lần
48

1.27% 12 lần
49

1.058% 10 lần
50

0.529% 5 lần
51

1.164% 11 lần
52

1.587% 15 lần
53

1.27% 12 lần
54

0.847% 8 lần
55

0.529% 5 lần
56

1.481% 14 lần
57

0.635% 6 lần
58

0.741% 7 lần
59

1.058% 10 lần
60

1.164% 11 lần
61

0.741% 7 lần
62

0.847% 8 lần
63

0.635% 6 lần
64

0.741% 7 lần
65

0.741% 7 lần
66

1.27% 12 lần
67

1.481% 14 lần
68

1.164% 11 lần
69

0.741% 7 lần
70

0.847% 8 lần
71

0.952% 9 lần
72

0.741% 7 lần
73

0.847% 8 lần
74

0.847% 8 lần
75

1.058% 10 lần
76

0.952% 9 lần
77

0.847% 8 lần
78

1.058% 10 lần
79

1.164% 11 lần
80

1.481% 14 lần
81

1.27% 12 lần
82

1.27% 12 lần
83

0.952% 9 lần
84

1.376% 13 lần
85

0.212% 2 lần
86

1.376% 13 lần
87

0.529% 5 lần
88

1.587% 15 lần
89

1.164% 11 lần
90

0.847% 8 lần
91

1.058% 10 lần
92

0.635% 6 lần
93

0.741% 7 lần
94

0.529% 5 lần
95

1.058% 10 lần
96

0.952% 9 lần
97

0.952% 9 lần
98

1.164% 11 lần
99

1.376% 13 lần
Tags: văn khấn ngày rằm