thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện Tỉ lệ Số lần về
00

0% 4 lần
01

0% 6 lần
02

0% 4 lần
03

0% 6 lần
04

0% 5 lần
05

0% 8 lần
06

1% 11 lần
07

1% 12 lần
08

2% 17 lần
09

1% 11 lần
10

0% 8 lần
11

1% 10 lần
12

0% 6 lần
13

0% 8 lần
14

1% 12 lần
15

0% 8 lần
16

1% 10 lần
17

1% 9 lần
18

1% 12 lần
19

0% 6 lần
20

1% 11 lần
21

1% 11 lần
22

0% 8 lần
23

0% 7 lần
24

0% 8 lần
25

1% 10 lần
26

0% 7 lần
27

1% 9 lần
28

0% 7 lần
29

1% 9 lần
30

0% 7 lần
31

0% 4 lần
32

2% 17 lần
33

2% 17 lần
34

0% 7 lần
35

0% 4 lần
36

0% 7 lần
37

0% 3 lần
38

1% 11 lần
39

0% 7 lần
40

0% 8 lần
41

1% 13 lần
42

0% 8 lần
43

1% 10 lần
44

0% 6 lần
45

0% 5 lần
46

0% 6 lần
47

1% 9 lần
48

0% 4 lần
49

0% 6 lần
50

0% 8 lần
51

0% 2 lần
52

0% 6 lần
53

1% 9 lần
54

1% 10 lần
55

1% 9 lần
56

0% 4 lần
57

0% 7 lần
58

0% 8 lần
59

0% 6 lần
60

0% 5 lần
61

0% 4 lần
62

0% 5 lần
63

0% 8 lần
64

1% 15 lần
65

1% 10 lần
66

1% 9 lần
67

1% 9 lần
68

1% 9 lần
69

1% 13 lần
70

1% 9 lần
71

1% 11 lần
72

0% 8 lần
73

0% 5 lần
74

0% 6 lần
75

1% 13 lần
76

0% 7 lần
77

1% 9 lần
78

1% 13 lần
79

1% 10 lần
80

0% 6 lần
81

1% 12 lần
82

1% 14 lần
83

1% 10 lần
84

1% 9 lần
85

0% 8 lần
86

1% 11 lần
87

1% 9 lần
88

1% 12 lần
89

1% 11 lần
90

1% 10 lần
91

0% 8 lần
92

0% 6 lần
93

0% 8 lần
94

0% 6 lần
95

0% 3 lần
96

0% 5 lần
97

0% 5 lần
98

1% 10 lần
99

0% 8 lần
Tags: văn khấn ngày rằm