thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện Tỉ lệ Số lần về
00

0.741% 7 lần
01

1.27% 12 lần
02

0.423% 4 lần
03

0.741% 7 lần
04

0.635% 6 lần
05

1.164% 11 lần
06

0.635% 6 lần
07

1.693% 16 lần
08

0.952% 9 lần
09

1.058% 10 lần
10

0.635% 6 lần
11

1.693% 16 lần
12

0.952% 9 lần
13

1.587% 15 lần
14

1.058% 10 lần
15

1.164% 11 lần
16

0.847% 8 lần
17

0.847% 8 lần
18

1.481% 14 lần
19

1.376% 13 lần
20

1.481% 14 lần
21

0.741% 7 lần
22

1.27% 12 lần
23

1.799% 17 lần
24

0.952% 9 lần
25

0.741% 7 lần
26

1.376% 13 lần
27

1.481% 14 lần
28

1.27% 12 lần
29

0.847% 8 lần
30

1.587% 15 lần
31

0.741% 7 lần
32

0.741% 7 lần
33

0.741% 7 lần
34

1.693% 16 lần
35

0.952% 9 lần
36

0.423% 4 lần
37

0.635% 6 lần
38

1.27% 12 lần
39

1.058% 10 lần
40

0.635% 6 lần
41

0.529% 5 lần
42

1.799% 17 lần
43

0.741% 7 lần
44

0.847% 8 lần
45

1.376% 13 lần
46

0.635% 6 lần
47

0.952% 9 lần
48

0.952% 9 lần
49

1.27% 12 lần
50

0.952% 9 lần
51

0.529% 5 lần
52

0.635% 6 lần
53

0.423% 4 lần
54

0.741% 7 lần
55

1.27% 12 lần
56

1.376% 13 lần
57

0.741% 7 lần
58

0.952% 9 lần
59

1.058% 10 lần
60

0.952% 9 lần
61

1.376% 13 lần
62

1.376% 13 lần
63

1.164% 11 lần
64

0.635% 6 lần
65

0.952% 9 lần
66

0.952% 9 lần
67

0.847% 8 lần
68

1.481% 14 lần
69

1.164% 11 lần
70

0.952% 9 lần
71

1.164% 11 lần
72

1.376% 13 lần
73

1.058% 10 lần
74

1.693% 16 lần
75

0.847% 8 lần
76

0.529% 5 lần
77

1.058% 10 lần
78

1.058% 10 lần
79

0.741% 7 lần
80

0.635% 6 lần
81

0.952% 9 lần
82

0.635% 6 lần
83

0.952% 9 lần
84

1.164% 11 lần
85

1.27% 12 lần
86

0.847% 8 lần
87

0.952% 9 lần
88

0.423% 4 lần
89

0.635% 6 lần
90

1.164% 11 lần
91

1.164% 11 lần
92

0.635% 6 lần
93

1.376% 13 lần
94

1.058% 10 lần
95

0.529% 5 lần
96

0.635% 6 lần
97

1.164% 11 lần
98

0.741% 7 lần
99

0.529% 5 lần
Tags: văn khấn ngày rằm