thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện Tỉ lệ Số lần về
00

1% 17 lần
01

0% 8 lần
02

1% 12 lần
03

0% 5 lần
04

1% 12 lần
05

0% 7 lần
06

0% 5 lần
07

1% 14 lần
08

0% 9 lần
09

1% 13 lần
10

0% 8 lần
11

1% 11 lần
12

0% 8 lần
13

0% 9 lần
14

0% 7 lần
15

0% 9 lần
16

0% 8 lần
17

0% 8 lần
18

0% 4 lần
19

1% 17 lần
20

1% 13 lần
21

0% 9 lần
22

1% 10 lần
23

1% 12 lần
24

0% 7 lần
25

1% 11 lần
26

1% 10 lần
27

0% 6 lần
28

1% 12 lần
29

1% 10 lần
30

1% 18 lần
31

0% 9 lần
32

0% 8 lần
33

1% 13 lần
34

1% 10 lần
35

0% 6 lần
36

0% 8 lần
37

1% 10 lần
38

1% 10 lần
39

1% 10 lần
40

1% 14 lần
41

0% 8 lần
42

0% 7 lần
43

0% 5 lần
44

0% 8 lần
45

0% 9 lần
46

0% 9 lần
47

0% 5 lần
48

1% 13 lần
49

0% 4 lần
50

1% 10 lần
51

1% 11 lần
52

1% 10 lần
53

1% 11 lần
54

1% 13 lần
55

1% 12 lần
56

0% 8 lần
57

1% 12 lần
58

1% 16 lần
59

0% 8 lần
60

0% 7 lần
61

0% 7 lần
62

0% 6 lần
63

0% 8 lần
64

0% 9 lần
65

1% 16 lần
66

1% 10 lần
67

0% 8 lần
68

1% 10 lần
69

0% 3 lần
70

0% 6 lần
71

0% 8 lần
72

0% 9 lần
73

0% 9 lần
74

0% 8 lần
75

0% 9 lần
76

1% 10 lần
77

0% 7 lần
78

0% 8 lần
79

1% 10 lần
80

0% 4 lần
81

0% 4 lần
82

1% 12 lần
83

1% 11 lần
84

1% 10 lần
85

0% 7 lần
86

1% 12 lần
87

1% 12 lần
88

1% 10 lần
89

0% 7 lần
90

1% 12 lần
91

0% 5 lần
92

1% 10 lần
93

1% 10 lần
94

0% 8 lần
95

1% 11 lần
96

1% 10 lần
97

1% 14 lần
98

1% 10 lần
99

1% 12 lần
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ