thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện Tỉ lệ Số lần về
00

0.847% 8 lần
01

1.27% 12 lần
02

0.952% 9 lần
03

0.423% 4 lần
04

0.847% 8 lần
05

1.058% 10 lần
06

1.058% 10 lần
07

0.952% 9 lần
08

1.693% 16 lần
09

0.847% 8 lần
10

1.481% 14 lần
11

1.481% 14 lần
12

0.741% 7 lần
13

1.799% 17 lần
14

0.741% 7 lần
15

1.164% 11 lần
16

1.27% 12 lần
17

0.529% 5 lần
18

2.011% 19 lần
19

0.529% 5 lần
20

0.847% 8 lần
21

0.847% 8 lần
22

0.741% 7 lần
23

0.741% 7 lần
24

0.847% 8 lần
25

0.847% 8 lần
26

0.635% 6 lần
27

0.529% 5 lần
28

1.164% 11 lần
29

0.847% 8 lần
30

0.529% 5 lần
31

1.164% 11 lần
32

0.847% 8 lần
33

0.635% 6 lần
34

0.847% 8 lần
35

1.27% 12 lần
36

1.164% 11 lần
37

0.847% 8 lần
38

1.481% 14 lần
39

1.164% 11 lần
40

0.529% 5 lần
41

1.376% 13 lần
42

0.847% 8 lần
43

1.27% 12 lần
44

0.847% 8 lần
45

0.952% 9 lần
46

1.481% 14 lần
47

1.693% 16 lần
48

1.376% 13 lần
49

1.058% 10 lần
50

1.164% 11 lần
51

1.058% 10 lần
52

0.847% 8 lần
53

0.952% 9 lần
54

1.164% 11 lần
55

0.952% 9 lần
56

1.27% 12 lần
57

0.952% 9 lần
58

1.164% 11 lần
59

0.529% 5 lần
60

1.164% 11 lần
61

0.741% 7 lần
62

0.847% 8 lần
63

1.058% 10 lần
64

1.058% 10 lần
65

1.27% 12 lần
66

1.376% 13 lần
67

0.847% 8 lần
68

1.164% 11 lần
69

1.164% 11 lần
70

0.847% 8 lần
71

1.693% 16 lần
72

1.164% 11 lần
73

0.635% 6 lần
74

0.847% 8 lần
75

1.058% 10 lần
76

1.164% 11 lần
77

1.164% 11 lần
78

0.847% 8 lần
79

1.058% 10 lần
80

0.847% 8 lần
81

0.741% 7 lần
82

0.847% 8 lần
83

0.741% 7 lần
84

0.635% 6 lần
85

1.058% 10 lần
86

0.847% 8 lần
87

0.741% 7 lần
88

0.847% 8 lần
89

0.635% 6 lần
90

1.164% 11 lần
91

1.376% 13 lần
92

0.952% 9 lần
93

0.529% 5 lần
94

1.27% 12 lần
95

1.376% 13 lần
96

0.529% 5 lần
97

0.847% 8 lần
98

0.952% 9 lần
99

0.741% 7 lần
Tags: văn khấn ngày rằm