thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện Tỉ lệ Số lần về
00

0.423% 4 lần
01

1.164% 11 lần
02

1.164% 11 lần
03

1.164% 11 lần
04

1.481% 14 lần
05

0.952% 9 lần
06

0.423% 4 lần
07

1.058% 10 lần
08

0.847% 8 lần
09

0.635% 6 lần
10

1.481% 14 lần
11

1.164% 11 lần
12

0.635% 6 lần
13

0.317% 3 lần
14

0.423% 4 lần
15

0.952% 9 lần
16

1.058% 10 lần
17

0.952% 9 lần
18

1.587% 15 lần
19

1.27% 12 lần
20

1.058% 10 lần
21

1.058% 10 lần
22

1.164% 11 lần
23

0.847% 8 lần
24

1.27% 12 lần
25

0.741% 7 lần
26

0.529% 5 lần
27

0.847% 8 lần
28

0.741% 7 lần
29

0.952% 9 lần
30

1.376% 13 lần
31

1.481% 14 lần
32

1.27% 12 lần
33

1.27% 12 lần
34

0.741% 7 lần
35

1.376% 13 lần
36

0.952% 9 lần
37

1.058% 10 lần
38

0.741% 7 lần
39

1.587% 15 lần
40

0.741% 7 lần
41

0.635% 6 lần
42

1.376% 13 lần
43

1.058% 10 lần
44

1.376% 13 lần
45

0.952% 9 lần
46

1.587% 15 lần
47

1.058% 10 lần
48

1.376% 13 lần
49

1.693% 16 lần
50

0.847% 8 lần
51

0.423% 4 lần
52

1.164% 11 lần
53

0.529% 5 lần
54

0.741% 7 lần
55

0.635% 6 lần
56

0.952% 9 lần
57

0.529% 5 lần
58

0.741% 7 lần
59

0.847% 8 lần
60

1.164% 11 lần
61

0.529% 5 lần
62

1.164% 11 lần
63

1.164% 11 lần
64

1.058% 10 lần
65

0.635% 6 lần
66

0.952% 9 lần
67

1.058% 10 lần
68

1.058% 10 lần
69

1.058% 10 lần
70

1.058% 10 lần
71

0.952% 9 lần
72

1.481% 14 lần
73

0.635% 6 lần
74

0.847% 8 lần
75

1.481% 14 lần
76

0.635% 6 lần
77

0.847% 8 lần
78

1.164% 11 lần
79

0.847% 8 lần
80

1.27% 12 lần
81

1.693% 16 lần
82

1.27% 12 lần
83

0.952% 9 lần
84

0.952% 9 lần
85

1.587% 15 lần
86

0.529% 5 lần
87

1.058% 10 lần
88

0.847% 8 lần
89

0.741% 7 lần
90

1.376% 13 lần
91

0.635% 6 lần
92

0.317% 3 lần
93

0.741% 7 lần
94

1.27% 12 lần
95

0.847% 8 lần
96

1.587% 15 lần
97

0.952% 9 lần
98

0.847% 8 lần
99

1.27% 12 lần
Tags: văn khấn ngày rằm