thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện Tỉ lệ Số lần về
00

1.27% 12 lần
01

0.741% 7 lần
02

0.952% 9 lần
03

1.27% 12 lần
04

0.952% 9 lần
05

1.058% 10 lần
06

1.058% 10 lần
07

1.587% 15 lần
08

0.847% 8 lần
09

0.529% 5 lần
10

0.952% 9 lần
11

0.741% 7 lần
12

1.164% 11 lần
13

1.058% 10 lần
14

0.635% 6 lần
15

0.635% 6 lần
16

0.529% 5 lần
17

0.741% 7 lần
18

0.847% 8 lần
19

0.635% 6 lần
20

1.164% 11 lần
21

1.799% 17 lần
22

0.847% 8 lần
23

0.847% 8 lần
24

1.058% 10 lần
25

1.058% 10 lần
26

0.952% 9 lần
27

0.423% 4 lần
28

1.164% 11 lần
29

0.529% 5 lần
30

1.058% 10 lần
31

1.164% 11 lần
32

1.058% 10 lần
33

1.27% 12 lần
34

1.27% 12 lần
35

0.423% 4 lần
36

1.693% 16 lần
37

0.741% 7 lần
38

0.847% 8 lần
39

0.952% 9 lần
40

0.847% 8 lần
41

1.27% 12 lần
42

1.164% 11 lần
43

0.847% 8 lần
44

0.952% 9 lần
45

0.317% 3 lần
46

1.058% 10 lần
47

0.529% 5 lần
48

0.529% 5 lần
49

0.423% 4 lần
50

0.952% 9 lần
51

1.481% 14 lần
52

1.058% 10 lần
53

1.587% 15 lần
54

1.164% 11 lần
55

1.27% 12 lần
56

0.847% 8 lần
57

1.164% 11 lần
58

0.847% 8 lần
59

0.952% 9 lần
60

0.741% 7 lần
61

1.587% 15 lần
62

0.847% 8 lần
63

0.317% 3 lần
64

1.376% 13 lần
65

1.376% 13 lần
66

1.058% 10 lần
67

1.376% 13 lần
68

0.529% 5 lần
69

0.741% 7 lần
70

1.693% 16 lần
71

1.27% 12 lần
72

0.952% 9 lần
73

1.164% 11 lần
74

0.847% 8 lần
75

0.635% 6 lần
76

1.693% 16 lần
77

0.741% 7 lần
78

1.27% 12 lần
79

1.27% 12 lần
80

1.164% 11 lần
81

0.952% 9 lần
82

1.693% 16 lần
83

1.799% 17 lần
84

0.635% 6 lần
85

0.952% 9 lần
86

0.635% 6 lần
87

1.058% 10 lần
88

0.529% 5 lần
89

0.952% 9 lần
90

1.481% 14 lần
91

1.27% 12 lần
92

1.058% 10 lần
93

0.741% 7 lần
94

1.058% 10 lần
95

0.847% 8 lần
96

1.481% 14 lần
97

0.847% 8 lần
98

0.847% 8 lần
99

0.741% 7 lần
Tags: văn khấn ngày rằm