Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện Tỉ lệ Số lần về
00

0.952% 9 lần
01

1.376% 13 lần
02

1.27% 12 lần
03

1.164% 11 lần
04

1.058% 10 lần
05

0.635% 6 lần
06

0.952% 9 lần
07

1.27% 12 lần
08

0.529% 5 lần
09

0.741% 7 lần
10

0.529% 5 lần
11

1.164% 11 lần
12

1.058% 10 lần
13

0.741% 7 lần
14

1.058% 10 lần
15

0.529% 5 lần
16

1.376% 13 lần
17

0.635% 6 lần
18

0.847% 8 lần
19

0.847% 8 lần
20

1.376% 13 lần
21

1.27% 12 lần
22

1.376% 13 lần
23

1.587% 15 lần
24

1.058% 10 lần
25

1.164% 11 lần
26

0.847% 8 lần
27

0.952% 9 lần
28

1.058% 10 lần
29

1.376% 13 lần
30

0.423% 4 lần
31

0.847% 8 lần
32

1.481% 14 lần
33

1.27% 12 lần
34

0.635% 6 lần
35

0.847% 8 lần
36

1.481% 14 lần
37

1.164% 11 lần
38

0.529% 5 lần
39

1.376% 13 lần
40

0.847% 8 lần
41

1.058% 10 lần
42

1.058% 10 lần
43

0.952% 9 lần
44

0.847% 8 lần
45

1.587% 15 lần
46

0.847% 8 lần
47

0.529% 5 lần
48

1.058% 10 lần
49

1.058% 10 lần
50

0.635% 6 lần
51

0.635% 6 lần
52

1.376% 13 lần
53

0.741% 7 lần
54

0.952% 9 lần
55

1.058% 10 lần
56

0.847% 8 lần
57

0.741% 7 lần
58

0.529% 5 lần
59

1.905% 18 lần
60

0.741% 7 lần
61

0.741% 7 lần
62

0.635% 6 lần
63

1.27% 12 lần
64

0.635% 6 lần
65

1.27% 12 lần
66

1.799% 17 lần
67

1.058% 10 lần
68

0.741% 7 lần
69

0.635% 6 lần
70

1.058% 10 lần
71

0.635% 6 lần
72

1.376% 13 lần
73

1.27% 12 lần
74

0.529% 5 lần
75

0.635% 6 lần
76

1.799% 17 lần
77

0.952% 9 lần
78

1.164% 11 lần
79

1.164% 11 lần
80

0.952% 9 lần
81

1.27% 12 lần
82

1.164% 11 lần
83

0.847% 8 lần
84

1.058% 10 lần
85

0.741% 7 lần
86

0.847% 8 lần
87

0.423% 4 lần
88

0.423% 4 lần
89

1.905% 18 lần
90

0.847% 8 lần
91

0.423% 4 lần
92

1.164% 11 lần
93

0.635% 6 lần
94

1.481% 14 lần
95

1.058% 10 lần
96

1.27% 12 lần
97

1.058% 10 lần
98

0.741% 7 lần
99

1.481% 14 lần
Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 ZA