Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện Tỉ lệ Số lần về
00

0.952% 9 lần
01

0.741% 7 lần
02

0.952% 9 lần
03

0.952% 9 lần
04

1.587% 15 lần
05

1.376% 13 lần
06

0.847% 8 lần
07

0.635% 6 lần
08

1.376% 13 lần
09

1.481% 14 lần
10

1.799% 17 lần
11

1.481% 14 lần
12

0.847% 8 lần
13

0.635% 6 lần
14

0.741% 7 lần
15

0.952% 9 lần
16

1.164% 11 lần
17

0.952% 9 lần
18

0.847% 8 lần
19

0.529% 5 lần
20

1.164% 11 lần
21

0.847% 8 lần
22

0.741% 7 lần
23

1.164% 11 lần
24

0.741% 7 lần
25

0.635% 6 lần
26

1.376% 13 lần
27

0.635% 6 lần
28

0.529% 5 lần
29

0.529% 5 lần
30

0.635% 6 lần
31

0.423% 4 lần
32

1.058% 10 lần
33

1.164% 11 lần
34

1.481% 14 lần
35

1.27% 12 lần
36

0.635% 6 lần
37

0.741% 7 lần
38

1.164% 11 lần
39

1.376% 13 lần
40

0.952% 9 lần
41

1.481% 14 lần
42

0.847% 8 lần
43

0.847% 8 lần
44

1.27% 12 lần
45

1.058% 10 lần
46

1.27% 12 lần
47

1.27% 12 lần
48

1.058% 10 lần
49

1.164% 11 lần
50

0.952% 9 lần
51

0.529% 5 lần
52

0.741% 7 lần
53

0.741% 7 lần
54

1.164% 11 lần
55

1.058% 10 lần
56

1.693% 16 lần
57

0.847% 8 lần
58

1.799% 17 lần
59

0.529% 5 lần
60

1.376% 13 lần
61

0.741% 7 lần
62

1.376% 13 lần
63

1.27% 12 lần
64

0.952% 9 lần
65

1.27% 12 lần
66

0.635% 6 lần
67

0.741% 7 lần
68

0.847% 8 lần
69

0.741% 7 lần
70

1.058% 10 lần
71

0.847% 8 lần
72

0.952% 9 lần
73

0.741% 7 lần
74

1.164% 11 lần
75

1.27% 12 lần
76

0.423% 4 lần
77

1.058% 10 lần
78

1.376% 13 lần
79

1.481% 14 lần
80

0.529% 5 lần
81

0.847% 8 lần
82

0.952% 9 lần
83

0.741% 7 lần
84

0.423% 4 lần
85

1.058% 10 lần
86

1.164% 11 lần
87

0.952% 9 lần
88

0.952% 9 lần
89

1.27% 12 lần
90

1.058% 10 lần
91

0.741% 7 lần
92

1.481% 14 lần
93

1.058% 10 lần
94

1.164% 11 lần
95

0.847% 8 lần
96

1.058% 10 lần
97

1.27% 12 lần
98

0.741% 7 lần
99

0.952% 9 lần
Tags: văn khấn ngày rằm