Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện Tỉ lệ Số lần về
00

0.847% 8 lần
01

0.635% 6 lần
02

1.058% 10 lần
03

1.058% 10 lần
04

0.741% 7 lần
05

1.164% 11 lần
06

0.741% 7 lần
07

0.741% 7 lần
08

0.635% 6 lần
09

1.587% 15 lần
10

1.376% 13 lần
11

0.952% 9 lần
12

0.847% 8 lần
13

1.481% 14 lần
14

0.635% 6 lần
15

1.376% 13 lần
16

1.27% 12 lần
17

0.952% 9 lần
18

1.058% 10 lần
19

0.847% 8 lần
20

1.376% 13 lần
21

0.952% 9 lần
22

1.27% 12 lần
23

1.164% 11 lần
24

0.952% 9 lần
25

1.058% 10 lần
26

1.376% 13 lần
27

1.376% 13 lần
28

1.27% 12 lần
29

1.27% 12 lần
30

0.635% 6 lần
31

0.423% 4 lần
32

1.376% 13 lần
33

1.058% 10 lần
34

0.529% 5 lần
35

0.847% 8 lần
36

0.529% 5 lần
37

0.741% 7 lần
38

1.058% 10 lần
39

0.952% 9 lần
40

1.058% 10 lần
41

1.058% 10 lần
42

1.587% 15 lần
43

0.529% 5 lần
44

0.847% 8 lần
45

0.529% 5 lần
46

0.741% 7 lần
47

0.847% 8 lần
48

0.635% 6 lần
49

1.481% 14 lần
50

1.481% 14 lần
51

0.635% 6 lần
52

1.481% 14 lần
53

0.529% 5 lần
54

1.27% 12 lần
55

0.741% 7 lần
56

0.952% 9 lần
57

1.587% 15 lần
58

0.635% 6 lần
59

1.376% 13 lần
60

0.952% 9 lần
61

1.799% 17 lần
62

0.952% 9 lần
63

0.952% 9 lần
64

0.423% 4 lần
65

0.952% 9 lần
66

0.741% 7 lần
67

0.741% 7 lần
68

0.423% 4 lần
69

1.693% 16 lần
70

1.058% 10 lần
71

1.693% 16 lần
72

0.741% 7 lần
73

1.164% 11 lần
74

1.164% 11 lần
75

0.529% 5 lần
76

0.212% 2 lần
77

0.529% 5 lần
78

0.741% 7 lần
79

2.011% 19 lần
80

0.741% 7 lần
81

1.164% 11 lần
82

0.635% 6 lần
83

1.587% 15 lần
84

0.847% 8 lần
85

0.635% 6 lần
86

1.164% 11 lần
87

1.058% 10 lần
88

0.317% 3 lần
89

1.481% 14 lần
90

1.376% 13 lần
91

1.164% 11 lần
92

0.952% 9 lần
93

1.058% 10 lần
94

0.635% 6 lần
95

0.952% 9 lần
96

1.27% 12 lần
97

0.952% 9 lần
98

1.164% 11 lần
99

1.164% 11 lần
X
Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 TL