Để vào trực tiếp sxmb.vn cài App VPN

thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện Tỉ lệ Số lần về
00

0.741% 7 lần
01

1.058% 10 lần
02

0.847% 8 lần
03

0.952% 9 lần
04

0.952% 9 lần
05

0.952% 9 lần
06

0.847% 8 lần
07

1.376% 13 lần
08

0.952% 9 lần
09

0.847% 8 lần
10

1.693% 16 lần
11

0.635% 6 lần
12

1.376% 13 lần
13

1.376% 13 lần
14

1.058% 10 lần
15

0.847% 8 lần
16

0.952% 9 lần
17

1.058% 10 lần
18

1.164% 11 lần
19

1.058% 10 lần
20

1.058% 10 lần
21

0.741% 7 lần
22

0.741% 7 lần
23

0.847% 8 lần
24

1.164% 11 lần
25

0.847% 8 lần
26

1.164% 11 lần
27

0.952% 9 lần
28

1.164% 11 lần
29

1.27% 12 lần
30

1.27% 12 lần
31

0.952% 9 lần
32

1.058% 10 lần
33

0.952% 9 lần
34

0.317% 3 lần
35

1.058% 10 lần
36

1.799% 17 lần
37

0.952% 9 lần
38

0.529% 5 lần
39

0.635% 6 lần
40

0.635% 6 lần
41

0.847% 8 lần
42

0.741% 7 lần
43

1.481% 14 lần
44

1.481% 14 lần
45

1.164% 11 lần
46

0.952% 9 lần
47

0.952% 9 lần
48

1.27% 12 lần
49

0.952% 9 lần
50

0.635% 6 lần
51

0.212% 2 lần
52

1.587% 15 lần
53

1.164% 11 lần
54

1.058% 10 lần
55

1.27% 12 lần
56

0.741% 7 lần
57

0.847% 8 lần
58

0.952% 9 lần
59

1.058% 10 lần
60

0.847% 8 lần
61

0.952% 9 lần
62

1.376% 13 lần
63

0.952% 9 lần
64

1.058% 10 lần
65

1.164% 11 lần
66

0.847% 8 lần
67

0.529% 5 lần
68

0.847% 8 lần
69

0.952% 9 lần
70

1.376% 13 lần
71

0.952% 9 lần
72

1.27% 12 lần
73

1.27% 12 lần
74

0.847% 8 lần
75

0.741% 7 lần
76

0.529% 5 lần
77

1.164% 11 lần
78

0.741% 7 lần
79

1.376% 13 lần
80

0.741% 7 lần
81

0.635% 6 lần
82

1.587% 15 lần
83

1.27% 12 lần
84

0.741% 7 lần
85

0.847% 8 lần
86

0.847% 8 lần
87

1.058% 10 lần
88

0.741% 7 lần
89

0.847% 8 lần
90

1.058% 10 lần
91

1.27% 12 lần
92

0.952% 9 lần
93

0.529% 5 lần
94

1.058% 10 lần
95

0.529% 5 lần
96

1.27% 12 lần
97

1.376% 13 lần
98

1.164% 11 lần
99

1.481% 14 lần
X
Tags: văn khấn ngày rằm, W88, Fun88 TL