thống kê cặp số


Loto Lần xuất hiện Tỉ lệ Số lần về
00

1,164% 11 lần
01

1,058% 10 lần
02

1,481% 14 lần
03

1,27% 12 lần
04

1,27% 12 lần
05

1,27% 12 lần
06

0,847% 8 lần
07

0,952% 9 lần
08

0,847% 8 lần
09

0,847% 8 lần
10

1,27% 12 lần
11

0,952% 9 lần
12

0,635% 6 lần
13

1,058% 10 lần
14

0,952% 9 lần
15

0,741% 7 lần
16

1,481% 14 lần
17

1,27% 12 lần
18

1,164% 11 lần
19

0,741% 7 lần
20

1,058% 10 lần
21

1,481% 14 lần
22

1,164% 11 lần
23

1,481% 14 lần
24

0,847% 8 lần
25

0,529% 5 lần
26

1,481% 14 lần
27

1,058% 10 lần
28

0,529% 5 lần
29

0,741% 7 lần
30

0,423% 4 lần
31

0,847% 8 lần
32

0,529% 5 lần
33

0,847% 8 lần
34

1,164% 11 lần
35

1,376% 13 lần
36

1,164% 11 lần
37

1,27% 12 lần
38

1,164% 11 lần
39

1,27% 12 lần
40

1,164% 11 lần
41

0,423% 4 lần
42

1,27% 12 lần
43

1,905% 18 lần
44

0,529% 5 lần
45

0,847% 8 lần
46

0,847% 8 lần
47

0,952% 9 lần
48

1,27% 12 lần
49

1,058% 10 lần
50

1,481% 14 lần
51

0,847% 8 lần
52

0,635% 6 lần
53

0,847% 8 lần
54

0,952% 9 lần
55

1,481% 14 lần
56

0,952% 9 lần
57

0,635% 6 lần
58

0,423% 4 lần
59

0,423% 4 lần
60

0,741% 7 lần
61

0,423% 4 lần
62

0,741% 7 lần
63

0,847% 8 lần
64

1,164% 11 lần
65

1,164% 11 lần
66

1,164% 11 lần
67

1,481% 14 lần
68

1,164% 11 lần
69

0,847% 8 lần
70

1,164% 11 lần
71

1,481% 14 lần
72

0,847% 8 lần
73

0,529% 5 lần
74

1,376% 13 lần
75

0,741% 7 lần
76

0,952% 9 lần
77

0,952% 9 lần
78

0,847% 8 lần
79

0,529% 5 lần
80

1,058% 10 lần
81

0,952% 9 lần
82

0,635% 6 lần
83

1,164% 11 lần
84

1,27% 12 lần
85

0,952% 9 lần
86

1,164% 11 lần
87

1,27% 12 lần
88

1,27% 12 lần
89

0,741% 7 lần
90

1,27% 12 lần
91

0,635% 6 lần
92

1,587% 15 lần
93

0,635% 6 lần
94

1,164% 11 lần
95

1,164% 11 lần
96

0,741% 7 lần
97

0,423% 4 lần
98

0,741% 7 lần
99

1,376% 13 lần
Tags: văn khấn ngày rằm