Kết quả XSTD ngày 06/10/2020 - Xổ số Miền Bắc 06/10/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-93-06-50
GIẢI SÁU 448 554 438
GIẢI NĂM 4940 7983 9776 0199 2589 5353
GIẢI TƯ 2235 7767 3929
2457
GIẢI BA 54281 12371 64157 61127 34092 21386
GIẢI NHÌ 89331-22853
GIẢI NHẤT 91685
ĐẶC BIỆT 34965
Đầu LOTO
0 6
1  
2 7 9
3 1 5 8
4 0 8
5 0 1 3 3 4 7 7
6 5 7
7 1 6
8 1 3 5 6 9
9 2 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-26-71-45
GIẢI SÁU 613 276 994
GIẢI NĂM 3429 8823 2542 3715 0126 0785
GIẢI TƯ 4145 0266 5004
7744
GIẢI BA 59391 89387 48578 59291 36922 21144
GIẢI NHÌ 17392-35179
GIẢI NHẤT 08394
ĐẶC BIỆT 20823
Đầu LOTO
0 4
1 3 5
2 2 3 3 6 6 9
3  
4 2 4 4 5 5
5  
6 6
7 1 6 7 8 9
8 5 7
9 1 1 2 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-20-49-44
GIẢI SÁU 348 021 852
GIẢI NĂM 9890 7466 6063 1097 7618 6992
GIẢI TƯ 6806 8759 0294
6830
GIẢI BA 23094 98309 88480 17207 83668 83828
GIẢI NHÌ 29489-40090
GIẢI NHẤT 60525
ĐẶC BIỆT 80489
Đầu LOTO
0 6 7 9
1 8
2 0 1 5 8
3 0
4 4 8 8 9
5 2 9
6 3 6 8
7  
8 0 9 9
9 0 0 2 4 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-88-30-04
GIẢI SÁU 170 823 952
GIẢI NĂM 9181 1943 3206 9862 7280 2797
GIẢI TƯ 0583 0273 4477
4096
GIẢI BA 92841 89268 30971 51036 80833 15865
GIẢI NHÌ 91712-19994
GIẢI NHẤT 35496
ĐẶC BIỆT 49797
Đầu LOTO
0 4 6
1 2 3
2 3
3 0 3 6
4 1 3
5 2
6 2 5 8
7 0 1 3 7
8 0 1 3 8
9 4 6 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-38-21-02
GIẢI SÁU 521 680 821
GIẢI NĂM 4849 8407 9054 4528 0931 3793
GIẢI TƯ 7790 1983 3930
3449
GIẢI BA 07691 61779 63586 48562 13837 36479
GIẢI NHÌ 41602-01801
GIẢI NHẤT 25157
ĐẶC BIỆT 99600
Đầu LOTO
0 0 1 2 2 7
1  
2 1 1 1 8
3 0 1 7 8
4 9 9
5 4 7
6 2
7 9 9
8 0 3 6
9 0 0 1 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-63-89-61
GIẢI SÁU 969 118 886
GIẢI NĂM 9860 0542 5834 0323 9216 4065
GIẢI TƯ 9929 3101 9067
0002
GIẢI BA 73037 94292 39168 44134 44372 48295
GIẢI NHÌ 66790-17023
GIẢI NHẤT 94194
ĐẶC BIỆT 03418
Đầu LOTO
0 1 2
1 6 6 8 8
2 3 3 9
3 4 4 7
4 2
5  
6 0 1 3 5 7 8 9
7 2
8 6 9
9 0 2 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-19-02-58
GIẢI SÁU 721 353 311
GIẢI NĂM 4943 7021 8549 1240 6108 2375
GIẢI TƯ 4348 0647 6923
6488
GIẢI BA 42612 48592 79845 95576 87854 75671
GIẢI NHÌ 96597-86668
GIẢI NHẤT 90923
ĐẶC BIỆT 64268
Đầu LOTO
0 2 5 8
1 1 2 9
2 1 1 3 3
3  
4 0 3 5 7 8 9
5 3 4 8
6 8 8
7 1 5 6
8 8
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-36-93-42
GIẢI SÁU 400 339 789
GIẢI NĂM 3128 3797 9060 3483 4494 6872
GIẢI TƯ 0748 5768 4410
3042
GIẢI BA 14381 85133 78198 45491 32380 54197
GIẢI NHÌ 58611-02021
GIẢI NHẤT 12312
ĐẶC BIỆT 59323
Đầu LOTO
0 0
1 0 1 2 9
2 1 3 8
3 3 6 9
4 2 2 8
5  
6 0 8
7 2
8 0 1 3 9
9 1 3 4 7 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-84-98-39
GIẢI SÁU 423 238 678
GIẢI NĂM 6982 2221 9456 2549 3116 6304
GIẢI TƯ 1957 3708 4458
1599
GIẢI BA 26088 63136 05285 23649 17176 19790
GIẢI NHÌ 55959-13496
GIẢI NHẤT 53485
ĐẶC BIỆT 96331
Đầu LOTO
0 4 8
1 6
2 1 3
3 1 6 8 8 9
4 9 9
5 6 7 8 9
6  
7 6 8
8 2 4 5 5 8
9 0 6 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 86-44-17-33
GIẢI SÁU 116 068 630
GIẢI NĂM 7971 5091 6973 0286 2373 9878
GIẢI TƯ 8520 8450 7211
2340
GIẢI BA 17658 63664 80596 92652 22208 97413
GIẢI NHÌ 51459-66569
GIẢI NHẤT 25331
ĐẶC BIỆT 37546
Đầu LOTO
0 8
1 1 3 6 7
2 0
3 0 1 3
4 0 4 6
5 0 2 8 9
6 4 8 9
7 1 3 3 8
8 6 6
9 1 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-22-76-79
GIẢI SÁU 091 083 834
GIẢI NĂM 7315 9750 7729 2384 9783 6113
GIẢI TƯ 3988 1685 7168
4074
GIẢI BA 77805 36735 81728 84286 64764 49715
GIẢI NHÌ 45753-22997
GIẢI NHẤT 46324
ĐẶC BIỆT 17069
Đầu LOTO
0 5
1 3 5 5
2 2 4 8 9
3 4 5
4  
5 0 1 3
6 4 8 9
7 4 6 9
8 3 3 4 5 6 8
9 1 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 02-77-78-65
GIẢI SÁU 672 078 318
GIẢI NĂM 0915 8701 5417 9493 1237 7007
GIẢI TƯ 6049 1001 4034
5340
GIẢI BA 02594 91533 20134 73795 31040 19707
GIẢI NHÌ 46411-34513
GIẢI NHẤT 47391
ĐẶC BIỆT 98018
Đầu LOTO
0 1 1 2 7 7
1 1 3 5 7 8 8
2  
3 3 4 4 7
4 0 0 9
5  
6 5
7 2 7 8 8
8  
9 1 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-61-99-84
GIẢI SÁU 480 305 679
GIẢI NĂM 6469 1667 7674 7842 3543 0005
GIẢI TƯ 9267 3392 6448
2186
GIẢI BA 12192 24493 66130 10791 57269 23850
GIẢI NHÌ 80203-89491
GIẢI NHẤT 76056
ĐẶC BIỆT 87082
Đầu LOTO
0 3 5 5
1  
2  
3 0
4 2 3 8
5 0 6
6 1 6 7 7 9 9
7 4 9
8 0 2 4 6
9 1 1 2 2 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 35-42-99-86
GIẢI SÁU 151 741 001
GIẢI NĂM 1620 6218 1693 1963 1311 0526
GIẢI TƯ 1831 7410 8361
6474
GIẢI BA 81737 72642 89269 84036 78487 52367
GIẢI NHÌ 16032-77137
GIẢI NHẤT 12267
ĐẶC BIỆT 97711
Đầu LOTO
0 1
1 0 1 1 8
2 0 6
3 1 2 5 6 7 7
4 1 2 2
5 1
6 1 3 7 7 9
7 4
8 6 7
9 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-25-86-80
GIẢI SÁU 384 090 746
GIẢI NĂM 5874 9738 5945 5309 4693 8233
GIẢI TƯ 1687 5488 3167
3158
GIẢI BA 04126 79476 78861 75217 65897 49586
GIẢI NHÌ 65300-14647
GIẢI NHẤT 91069
ĐẶC BIỆT 87486
Đầu LOTO
0 0 6 9
1 7
2 5 6
3 3 8
4 5 6 7
5 8
6 1 7 9
7 4 6
8 0 4 6 6 6 7 8
9 0 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 29-35-21-49
GIẢI SÁU 839 691 363
GIẢI NĂM 2374 4864 1502 0836 4747 8317
GIẢI TƯ 6564 9713 9454
7696
GIẢI BA 08419 69298 11237 87495 28647 58511
GIẢI NHÌ 13951-12884
GIẢI NHẤT 12181
ĐẶC BIỆT 68757
Đầu LOTO
0 2
1 1 3 7 9
2 1 9
3 5 6 7 9
4 7 7 9
5 1 4 7
6 3 4 4
7 4
8 1 4
9 1 5 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-06-81-61
GIẢI SÁU 827 732 174
GIẢI NĂM 1079 8970 6887 6497 9606 1522
GIẢI TƯ 0057 0505 1535
7952
GIẢI BA 17931 53457 36521 54749 11897 26393
GIẢI NHÌ 03482-31797
GIẢI NHẤT 66900
ĐẶC BIỆT 05042
Đầu LOTO
0 0 5 6 6
1  
2 1 2 7
3 1 2 5
4 2 9
5 2 4 7 7
6 1
7 0 4 9
8 1 2 7
9 3 7 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-31-14-68
GIẢI SÁU 586 478 322
GIẢI NĂM 1253 7713 8686 2592 2236 7094
GIẢI TƯ 2253 7024 2513
3108
GIẢI BA 32779 20782 72573 44493 04989 54543
GIẢI NHÌ 90168-50167
GIẢI NHẤT 72588
ĐẶC BIỆT 54004
Đầu LOTO
0 4 8
1 3 3 4
2 2 4
3 1 6
4 3
5 3 3
6 7 8 8
7 3 8 9
8 2 6 6 8 9
9 2 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-23-53-45
GIẢI SÁU 299 612 363
GIẢI NĂM 5840 4233 8930 4212 1688 0937
GIẢI TƯ 2797 7212 6076
9436
GIẢI BA 12820 49798 74603 74480 79568 99474
GIẢI NHÌ 39930-04541
GIẢI NHẤT 28162
ĐẶC BIỆT 20290
Đầu LOTO
0 1 3
1 2 2 2
2 0 3
3 0 0 3 6 7
4 0 1 5
5 3
6 2 3 8
7 4 6
8 0 8
9 0 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-34-96-28
GIẢI SÁU 496 256 878
GIẢI NĂM 8042 2306 1138 3873 3697 4669
GIẢI TƯ 0914 1931 7961
1276
GIẢI BA 58831 80153 35981 30730 83764 91048
GIẢI NHÌ 43509-16141
GIẢI NHẤT 71985
ĐẶC BIỆT 04170
Đầu LOTO
0 6 9
1 4
2 8
3 0 1 1 4 8
4 1 2 8
5 3 6
6 0 1 4 9
7 0 3 6 8
8 1 5
9 6 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-97-12-32
GIẢI SÁU 986 043 151
GIẢI NĂM 2433 3919 3388 3394 4554 3240
GIẢI TƯ 4352 1487 1574
2359
GIẢI BA 35792 49983 73121 75011 34640 24493
GIẢI NHÌ 80529-90561
GIẢI NHẤT 71120
ĐẶC BIỆT 89582
Đầu LOTO
0  
1 1 2 9
2 0 1 9
3 2 3 3
4 0 0 3
5 1 2 4 9
6 1
7 4
8 2 3 6 7 8
9 2 3 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-35-08-52
GIẢI SÁU 511 959 654
GIẢI NĂM 2611 9343 3439 4487 2006 1729
GIẢI TƯ 4521 2118 0952
5967
GIẢI BA 50289 02032 55341 84037 50453 54763
GIẢI NHÌ 85782-29769
GIẢI NHẤT 91709
ĐẶC BIỆT 23030
Đầu LOTO
0 6 8 9
1 1 1 8 8
2 1 9
3 0 2 5 7 9
4 1 3
5 2 2 3 4 9
6 3 7 9
7  
8 2 7 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-43-88-35
GIẢI SÁU 064 138 931
GIẢI NĂM 4382 5185 4679 8089 2639 4762
GIẢI TƯ 6859 6231 5609
0233
GIẢI BA 15963 75101 22878 21787 99293 03017
GIẢI NHÌ 87995-85227
GIẢI NHẤT 32685
ĐẶC BIỆT 32489
Đầu LOTO
0 1 9
1 7
2 7
3 1 1 3 5 8 9
4 3
5 9
6 1 2 3 4
7 8 9
8 2 5 5 7 8 9 9
9 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-29-64-01
GIẢI SÁU 840 124 015
GIẢI NĂM 6204 8680 0148 4644 9601 1494
GIẢI TƯ 2635 7284 3108
4778
GIẢI BA 41161 37992 64523 49239 21899 58599
GIẢI NHÌ 65265-03892
GIẢI NHẤT 11841
ĐẶC BIỆT 28463
Đầu LOTO
0 1 1 4 8
1 5
2 3 4 9
3 5 9
4 0 1 4 8
5 0
6 1 3 4 5
7 8
8 0 4
9 2 2 4 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-04-19-61
GIẢI SÁU 457 287 953
GIẢI NĂM 9461 1024 6778 8797 5980 8173
GIẢI TƯ 4932 0114 8251
1821
GIẢI BA 34257 84661 38552 36118 32450 49503
GIẢI NHÌ 25771-26029
GIẢI NHẤT 88005
ĐẶC BIỆT 51880
Đầu LOTO
0 3 4 5
1 4 8 9
2 1 4 9
3 2
4  
5 0 1 2 3 7 7
6 1 1 1
7 1 3 8
8 0 0 4 7
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-55-53-13
GIẢI SÁU 425 593 454
GIẢI NĂM 4851 8648 2493 6781 5634 2321
GIẢI TƯ 6289 8521 9068
3779
GIẢI BA 47968 02595 58656 70605 58152 19991
GIẢI NHÌ 72785-45940
GIẢI NHẤT 69128
ĐẶC BIỆT 16129
Đầu LOTO
0 5
1 3
2 1 1 5 8 9
3 2 4
4 0 8
5 1 2 3 4 5 6
6 8 8
7 9
8 1 5 9
9 1 3 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-04-40-07
GIẢI SÁU 502 305 640
GIẢI NĂM 3506 4441 8894 8916 3909 4570
GIẢI TƯ 9593 9428 1904
9487
GIẢI BA 87507 18033 11282 88242 46819 07775
GIẢI NHÌ 90953-75895
GIẢI NHẤT 66553
ĐẶC BIỆT 81320
Đầu LOTO
0 2 4 4 5 6 7 7 9 9
1 6 9
2 0 8
3 3
4 0 0 1 2
5 3 3
6  
7 0 5
8 2 7
9 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-14-68-90
GIẢI SÁU 520 788 636
GIẢI NĂM 7233 6610 6890 5224 4289 6097
GIẢI TƯ 4137 2333 8323
6440
GIẢI BA 18211 96320 20202 98093 87179 00716
GIẢI NHÌ 12893-98827
GIẢI NHẤT 06019
ĐẶC BIỆT 88000
Đầu LOTO
0 0 2
1 0 1 4 6 9
2 0 0 3 4 4 7
3 3 3 6 7
4 0
5  
6 8
7 9
8 8 9
9 0 0 3 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-56-31-83
GIẢI SÁU 591 558 069
GIẢI NĂM 1817 1409 3198 0564 3655 6933
GIẢI TƯ 4757 1591 8512
8391
GIẢI BA 73594 75334 35205 23355 08743 18255
GIẢI NHÌ 12116-21873
GIẢI NHẤT 53249
ĐẶC BIỆT 22022
Đầu LOTO
0 5 9
1 2 6 7
2 2
3 1 3 4
4 3 9
5 5 5 5 6 7 8
6 4 9
7 3
8 3 5
9 1 1 1 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-23-09-49
GIẢI SÁU 738 761 537
GIẢI NĂM 0994 2275 2235 3255 0591 1643
GIẢI TƯ 1769 3992 2193
5003
GIẢI BA 98715 29861 29848 61654 50452 62411
GIẢI NHÌ 61125-92255
GIẢI NHẤT 50752
ĐẶC BIỆT 13853
Đầu LOTO
0 3 9
1 1 5
2 3 5
3 5 7 8
4 3 8 9
5 2 2 3 4 5 5
6 1 1 2 9
7 5
8  
9 1 2 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-98-60-58
GIẢI SÁU 725 995 284
GIẢI NĂM 5654 0856 4466 1100 8872 0251
GIẢI TƯ 3493 6320 8856
5698
GIẢI BA 69768 45041 35796 12715 79312 71401
GIẢI NHÌ 51213-94865
GIẢI NHẤT 03278
ĐẶC BIỆT 01993
Đầu LOTO
0 0 1
1 2 3 5
2 0 5
3  
4 1
5 1 4 6 6 8
6 0 5 6 8
7 2 8
8 4
9 3 3 5 5 6 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-23-25-00
GIẢI SÁU 199 134 127
GIẢI NĂM 8092 9813 1203 4066 5657 3774
GIẢI TƯ 6870 4444 1431
2402
GIẢI BA 24524 25873 36114 08961 14219 82341
GIẢI NHÌ 56742-42861
GIẢI NHẤT 00030
ĐẶC BIỆT 52085
Đầu LOTO
0 0 2 3
1 3 4 9
2 3 4 5 7
3 0 1 4
4 1 2 4
5 7
6 1 1 6
7 0 0 3 4
8 5
9 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-34-00-86
GIẢI SÁU 352 765 525
GIẢI NĂM 4401 4280 7342 0891 5561 5483
GIẢI TƯ 6011 7452 6842
5634
GIẢI BA 30283 55284 76464 61810 11075 34179
GIẢI NHÌ 73712-42181
GIẢI NHẤT 79107
ĐẶC BIỆT 15580
Đầu LOTO
0 0 1 7
1 0 1 2
2 5
3 4 4
4 2 2 9
5 2 2
6 1 4 5
7 5 9
8 0 0 1 3 3 4 6
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-41-59-83
GIẢI SÁU 138 048 154
GIẢI NĂM 8097 3369 8788 7382 4231 8821
GIẢI TƯ 7283 3897 4382
3869
GIẢI BA 98521 55161 02193 84549 90436 59598
GIẢI NHÌ 35594-24534
GIẢI NHẤT 01877
ĐẶC BIỆT 80180
Đầu LOTO
0  
1  
2 1 1
3 1 4 6 8
4 1 8 9
5 4 9
6 1 9 9
7 7
8 0 2 2 3 3 8
9 3 4 6 7 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-66-95-71
GIẢI SÁU 237 389 026
GIẢI NĂM 9866 8170 8474 3442 0733 7302
GIẢI TƯ 7691 7730 7598
4346
GIẢI BA 78858 73559 45336 40394 38321 43575
GIẢI NHÌ 16906-46858
GIẢI NHẤT 97339
ĐẶC BIỆT 45148
Đầu LOTO
0 0 2 6
1  
2 1 6
3 0 3 6 7 9
4 2 6 8
5 8 8 9
6 6 6
7 0 1 4 5
8 9
9 1 4 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-40-93-59
GIẢI SÁU 282 246 571
GIẢI NĂM 8145 3967 5949 2832 1472 7114
GIẢI TƯ 2999 7056 8545
4867
GIẢI BA 27387 26552 70599 15319 09578 66872
GIẢI NHÌ 58893-44992
GIẢI NHẤT 41211
ĐẶC BIỆT 62557
Đầu LOTO
0  
1 1 4 9
2  
3 2
4 0 5 5 6 9
5 2 6 6 7 9
6 7 7
7 1 2 2 8
8 2 7
9 2 3 3 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm