Kết quả XSTD ngày 06/10/2019 - Xổ số Miền Bắc 06/10/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-49-14-56
GIẢI SÁU 556 360 726
GIẢI NĂM 6663 2577 2330 1212 3491 0588
GIẢI TƯ 8792 4604 6978
5867
GIẢI BA 03794 46930 03222 34882 11440 36335
GIẢI NHÌ 03566-31129
GIẢI NHẤT 61941
ĐẶC BIỆT 24275
Đầu LOTO
0 4
1 2 4
2 2 4 6 9
3 0 0 5
4 0 1 9
5 6 6
6 0 3 6 7
7 5 7 8
8 2 8
9 1 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-09-11-50
GIẢI SÁU 916 171 364
GIẢI NĂM 4891 6452 6846 4840 6942 9875
GIẢI TƯ 1302 5506 4871
4492
GIẢI BA 13866 91576 24369 76958 54878 42913
GIẢI NHÌ 15044-57125
GIẢI NHẤT 41831
ĐẶC BIỆT 04752
Đầu LOTO
0 2 4 6 9
1 1 3 6
2 5
3 1
4 0 2 4 6
5 0 2 2 8
6 4 6 9
7 1 1 5 6 8
8  
9 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-92-91-62
GIẢI SÁU 122 376 898
GIẢI NĂM 3970 0650 4029 0374 2624 7467
GIẢI TƯ 5156 1119 4688
9950
GIẢI BA 45321 16340 24893 74346 09799 54441
GIẢI NHÌ 13999-29250
GIẢI NHẤT 50790
ĐẶC BIỆT 78051
Đầu LOTO
0  
1 9
2 1 2 4 9
3  
4 0 1 6
5 0 0 0 1 2 6
6 2 7
7 0 4 6
8 8
9 0 1 2 3 8 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-67-14-92
GIẢI SÁU 351 344 775
GIẢI NĂM 2577 6161 3675 2328 5035 9901
GIẢI TƯ 3574 3825 4439
8107
GIẢI BA 48381 57254 84859 30619 30852 40327
GIẢI NHÌ 42373-61482
GIẢI NHẤT 10166
ĐẶC BIỆT 17227
Đầu LOTO
0 1 7
1 4 9
2 5 7 7 8
3 5 9
4 4
5 1 2 4 9 9
6 1 6 7
7 3 4 5 5 7
8 1 2
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-74-98-57
GIẢI SÁU 409 725 612
GIẢI NĂM 6776 4853 9426 1215 0317 3351
GIẢI TƯ 8261 8356 8670
9496
GIẢI BA 52110 04588 34581 68904 37074 56931
GIẢI NHÌ 26316-95673
GIẢI NHẤT 29195
ĐẶC BIỆT 23881
Đầu LOTO
0 4 9
1 0 2 5 6 7
2 5 6
3 1
4  
5 1 3 6 7
6 1
7 0 3 4 4 6
8 1 1 1 8
9 5 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-45-16-07
GIẢI SÁU 414 057 580
GIẢI NĂM 3898 6097 3396 1008 8063 0003
GIẢI TƯ 6988 2749 8785
7528
GIẢI BA 15629 96093 51215 19332 14533 48953
GIẢI NHÌ 18986-56666
GIẢI NHẤT 79821
ĐẶC BIỆT 19515
Đầu LOTO
0 3 7 8
1 4 5 5 6
2 1 8 9
3 2 3
4 5 9
5 3 7
6 3 6
7 8
8 0 5 6 8
9 3 6 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-77-33-11
GIẢI SÁU 557 981 969
GIẢI NĂM 1675 5698 2798 3030 6336 1915
GIẢI TƯ 0395 3752 4346
5872
GIẢI BA 24720 23165 87427 05300 88699 85915
GIẢI NHÌ 20614-37194
GIẢI NHẤT 44486
ĐẶC BIỆT 91964
Đầu LOTO
0 0
1 1 4 5 5
2 0 7 7
3 0 3 6
4 6
5 2 7
6 4 5 9
7 2 5 7
8 1 6
9 4 5 8 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-35-72-43
GIẢI SÁU 684 494 885
GIẢI NĂM 6329 9709 9462 6681 5533 7152
GIẢI TƯ 5543 9480 2721
6062
GIẢI BA 02258 65270 59659 44039 37580 40788
GIẢI NHÌ 14136-04986
GIẢI NHẤT 23134
ĐẶC BIỆT 37124
Đầu LOTO
0 9
1  
2 1 4 9
3 3 4 5 6 9
4 3 3
5 2 8 9
6 2 2 8
7 0 2
8 0 0 1 4 5 6 8
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-37-60-08
GIẢI SÁU 827 241 857
GIẢI NĂM 2923 2672 4829 2859 9460 6143
GIẢI TƯ 1506 0976 6684
6020
GIẢI BA 53912 39754 07839 82168 63846 88812
GIẢI NHÌ 71438-72814
GIẢI NHẤT 23193
ĐẶC BIỆT 59416
Đầu LOTO
0 6 8 9
1 2 2 4 6
2 0 3 7 9
3 7 8 9
4 1 3 6
5 4 7 9
6 0 0 8
7 2 6
8 4
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-57-92-07
GIẢI SÁU 078 177 076
GIẢI NĂM 4458 0754 3811 2723 9929 2364
GIẢI TƯ 1723 1954 4764
0054
GIẢI BA 79568 04190 53102 60629 76636 92133
GIẢI NHÌ 23668-16446
GIẢI NHẤT 81201
ĐẶC BIỆT 98278
Đầu LOTO
0 1 2 7
1 1
2 3 3 9 9
3 3 6
4 6
5 4 4 4 7 8
6 4 4 8 8
7 6 7 8 8
8  
9 0 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-85-97-79
GIẢI SÁU 589 092 884
GIẢI NĂM 6854 8517 1768 6715 7835 4283
GIẢI TƯ 0723 3898 9827
6212
GIẢI BA 81256 00820 61316 16376 06502 37581
GIẢI NHÌ 65071-07225
GIẢI NHẤT 83729
ĐẶC BIỆT 83657
Đầu LOTO
0 0 2
1 2 5 6 7
2 0 3 5 7 9
3 5
4  
5 4 6 7
6 8
7 1 6 9
8 1 3 4 5 9
9 2 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 35-36-73-99
GIẢI SÁU 403 607 030
GIẢI NĂM 8088 3384 7159 1292 4067 5088
GIẢI TƯ 7407 1098 7049
7405
GIẢI BA 82803 72527 27831 67676 89623 53389
GIẢI NHÌ 72524-92822
GIẢI NHẤT 76213
ĐẶC BIỆT 87259
Đầu LOTO
0 3 3 5 7 7
1 3
2 2 3 4 7
3 0 1 5 6
4 9
5 9 9
6 7
7 3 6
8 4 8 8 9
9 2 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-26-02-80
GIẢI SÁU 911 705 116
GIẢI NĂM 3302 4592 1425 9387 0740 6873
GIẢI TƯ 6982 8333 9808
1556
GIẢI BA 12601 13135 54286 45672 50823 92492
GIẢI NHÌ 69336-28902
GIẢI NHẤT 65468
ĐẶC BIỆT 33024
Đầu LOTO
0 1 2 2 2 5 8
1 1 6
2 3 4 5 6
3 3 5 6
4 0
5 6
6 8
7 2 3
8 0 2 3 6 7
9 2 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-85-53-05
GIẢI SÁU 043 818 113
GIẢI NĂM 5020 9683 5275 9588 6383 5562
GIẢI TƯ 3441 7277 3981
9331
GIẢI BA 76726 35718 23527 80086 09088 57142
GIẢI NHÌ 26660-46653
GIẢI NHẤT 47959
ĐẶC BIỆT 92329
Đầu LOTO
0 5
1 1 3 8 8
2 0 6 7 9
3 1
4 1 2 3
5 3 3 9
6 0 2
7 5 7
8 1 3 3 5 6 8 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-02-05-94
GIẢI SÁU 705 286 883
GIẢI NĂM 5478 2438 6310 6043 2369 8892
GIẢI TƯ 2504 0001 9508
9172
GIẢI BA 80170 25068 32786 33592 91388 14079
GIẢI NHÌ 77712-01518
GIẢI NHẤT 25607
ĐẶC BIỆT 03074
Đầu LOTO
0 1 2 4 5 5 7 8
1 0 2 8
2  
3 8
4 3
5  
6 8 9
7 0 0 2 4 8 9
8 3 6 6 8
9 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-56-84-09
GIẢI SÁU 437 705 667
GIẢI NĂM 8774 9803 6520 7922 4893 7860
GIẢI TƯ 8475 6847 9186
7840
GIẢI BA 36962 85192 76821 42114 42592 31637
GIẢI NHÌ 01187-44538
GIẢI NHẤT 84659
ĐẶC BIỆT 71778
Đầu LOTO
0 3 5 9
1 4
2 0 1 2
3 7 7 7 8
4 0 7
5 6 9
6 0 2 7
7 4 5 8
8 4 6 7
9 2 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 35-83-88-44
GIẢI SÁU 086 834 046
GIẢI NĂM 2498 1355 0030 6556 8453 3044
GIẢI TƯ 4440 6056 7593
8101
GIẢI BA 80165 48033 96770 26101 29253 40460
GIẢI NHÌ 31125-61008
GIẢI NHẤT 28487
ĐẶC BIỆT 02376
Đầu LOTO
0 1 1 8
1  
2 5
3 0 3 4 5
4 0 4 4 6
5 3 3 5 6 6
6 0 5
7 0 6
8 3 6 7 8
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-27-74-84
GIẢI SÁU 560 879 372
GIẢI NĂM 3805 1380 2804 2825 0649 0998
GIẢI TƯ 0021 0006 5561
6930
GIẢI BA 50068 14155 18910 84788 56245 45623
GIẢI NHÌ 69856-74778
GIẢI NHẤT 39822
ĐẶC BIỆT 80620
Đầu LOTO
0 4 5 6
1 0
2 0 1 2 3 5 7
3 0
4 5 9
5 5 6
6 0 1 8
7 2 4 8 9
8 0 4 5 8
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-85-06-93
GIẢI SÁU 539 467 822
GIẢI NĂM 5542 8919 5530 0497 6647 9770
GIẢI TƯ 2154 9378 4047
6421
GIẢI BA 56910 61229 06208 42636 85233 25649
GIẢI NHÌ 36095-54578
GIẢI NHẤT 09403
ĐẶC BIỆT 10846
Đầu LOTO
0 3 6 8
1 0 9
2 1 2 9
3 0 3 6 9
4 1 2 6 7 7 9
5 4
6 7
7 0 8 8
8 5
9 3 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-82-78-49
GIẢI SÁU 067 161 641
GIẢI NĂM 7475 4649 5915 3234 9549 2253
GIẢI TƯ 5011 4252 9315
8024
GIẢI BA 94169 09372 68711 02728 91707 18548
GIẢI NHÌ 82825-80905
GIẢI NHẤT 44072
ĐẶC BIỆT 86201
Đầu LOTO
0 1 5 7
1 1 1 5 5
2 4 5 8
3 4
4 1 8 9 9 9
5 2 3 7
6 1 7 9
7 2 2 5 8
8 2
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-78-02-62
GIẢI SÁU 030 593 347
GIẢI NĂM 1066 3762 3054 8327 8399 4645
GIẢI TƯ 0667 8593 6709
8510
GIẢI BA 95400 00001 36780 20709 38515 87616
GIẢI NHÌ 86632-32396
GIẢI NHẤT 21429
ĐẶC BIỆT 03797
Đầu LOTO
0 0 1 2 9 9
1 0 5 6
2 4 7 9
3 0 2
4 5 7
5 4
6 2 2 6 7
7 8
8 0
9 3 3 6 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-42-12-89
GIẢI SÁU 687 961 648
GIẢI NĂM 5463 5588 2429 7797 4374 5673
GIẢI TƯ 7856 5596 1039
9868
GIẢI BA 21265 62510 18228 00379 92646 52511
GIẢI NHÌ 02519-07032
GIẢI NHẤT 57562
ĐẶC BIỆT 42303
Đầu LOTO
0 3
1 0 1 2 9
2 8 9
3 2 9
4 2 6 8
5 6
6 1 2 3 5 8
7 3 4 9
8 7 8 8 9
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 34-57-56-37
GIẢI SÁU 689 673 268
GIẢI NĂM 1187 3565 6327 1125 6169 1037
GIẢI TƯ 9368 6620 3970
7712
GIẢI BA 86806 23148 62208 00500 46350 01197
GIẢI NHÌ 76583-53032
GIẢI NHẤT 53557
ĐẶC BIỆT 81843
Đầu LOTO
0 0 6 8
1 2
2 0 5 7
3 2 4 7 7
4 3 8
5 0 6 7 7
6 5 8 8 9
7 0 3
8 3 7 9
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-79-26-38
GIẢI SÁU 503 374 333
GIẢI NĂM 3437 3692 0524 6079 7520 3544
GIẢI TƯ 1784 5609 8270
4080
GIẢI BA 88892 99144 42486 82318 97756 62567
GIẢI NHÌ 12518-28491
GIẢI NHẤT 68797
ĐẶC BIỆT 82182
Đầu LOTO
0 3 9
1 8 8
2 0 4 6
3 3 7 8
4 4 4 8
5 6
6 7
7 0 4 9 9
8 0 2 4 6
9 1 2 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-64-70-80
GIẢI SÁU 526 221 924
GIẢI NĂM 2720 9697 3267 5228 1266 4747
GIẢI TƯ 8823 1303 3064
4856
GIẢI BA 82563 42814 92189 81894 26636 46955
GIẢI NHÌ 80273-26932
GIẢI NHẤT 46105
ĐẶC BIỆT 75717
Đầu LOTO
0 3 5
1 4 5 7
2 0 1 3 4 6 8
3 2 6
4 7
5 5 6
6 3 4 4 6 7
7 0 3
8 0 9
9 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-74-77-07
GIẢI SÁU 012 963 648
GIẢI NĂM 1353 2864 0118 1164 3105 7669
GIẢI TƯ 0712 9112 5141
0699
GIẢI BA 47263 87736 39104 77049 87267 59769
GIẢI NHÌ 25167-87437
GIẢI NHẤT 32820
ĐẶC BIỆT 53841
Đầu LOTO
0 4 5 7
1 2 2 2 8
2 0
3 6 7
4 1 1 8 9
5 3
6 1 3 3 4 4 7 7 9 9
7 4 7
8  
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-71-43-06
GIẢI SÁU 251 547 387
GIẢI NĂM 3805 1380 2298 6775 6825 4215
GIẢI TƯ 0021 0006 5561
6930
GIẢI BA 50068 14155 18910 84788 56245 45623
GIẢI NHÌ 69856-74778
GIẢI NHẤT 39822
ĐẶC BIỆT 82811
Đầu LOTO
0 5 6 6
1 0 1 5
2 1 2 3 4 5
3 0
4 3 5 7
5 1 5 6
6 1 8
7 1 5 8
8 0 7 8
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-16-26-91
GIẢI SÁU 217 457 448
GIẢI NĂM 9628 2868 8765 0017 4251 2931
GIẢI TƯ 7070 2064 9086
2034
GIẢI BA 91923 74919 39678 73482 57620 57438
GIẢI NHÌ 80560-79345
GIẢI NHẤT 00917
ĐẶC BIỆT 52783
Đầu LOTO
0 4
1 6 7 7 7 9
2 0 3 6 8
3 1 4 8
4 5 8
5 1 7
6 0 4 5 8
7 0 8
8 2 3 6
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 23-02-00-13
GIẢI SÁU 491 279 997
GIẢI NĂM 0530 5563 9528 2585 7148 3853
GIẢI TƯ 4597 6596 3882
7222
GIẢI BA 87214 83163 91238 51695 32727 46783
GIẢI NHÌ 63505-91051
GIẢI NHẤT 77679
ĐẶC BIỆT 44868
Đầu LOTO
0 0 2 5
1 3 4
2 2 3 7 8
3 0 8
4 8
5 1 3
6 3 3 8
7 9 9
8 2 3 5
9 1 5 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-48-21-70
GIẢI SÁU 503 552 821
GIẢI NĂM 9782 1476 5255 1459 0374 1883
GIẢI TƯ 9738 7602 8425
8068
GIẢI BA 82457 96970 53109 81190 25349 40983
GIẢI NHÌ 82135-66464
GIẢI NHẤT 01357
ĐẶC BIỆT 97616
Đầu LOTO
0 2 3 9
1 6
2 1 1 5
3 5 8
4 8 9
5 2 5 7 7 9
6 4 8
7 0 0 4 6
8 2 3 3 8
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-60-31-77
GIẢI SÁU 947 666 467
GIẢI NĂM 9296 2221 0126 3335 8941 0581
GIẢI TƯ 6406 8870 0414
9324
GIẢI BA 79836 21826 14419 62322 27127 96909
GIẢI NHÌ 36548-93310
GIẢI NHẤT 15045
ĐẶC BIỆT 58517
Đầu LOTO
0 6 9
1 0 4 7 9
2 1 2 4 6 6 7
3 1 5 6
4 1 5 7 8
5  
6 0 6 7
7 0 7
8 1
9 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-03-16-58
GIẢI SÁU 441 896 157
GIẢI NĂM 7985 4203 2255 8178 4899 2794
GIẢI TƯ 6240 2853 9803
2312
GIẢI BA 51700 69689 39971 63070 39403 84610
GIẢI NHÌ 48137-43790
GIẢI NHẤT 43294
ĐẶC BIỆT 30051
Đầu LOTO
0 0 3 3 3 3
1 0 2 6
2  
3 7
4 0 1
5 0 1 3 5 7 8
6  
7 0 1 8
8 5 9
9 0 4 4 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 63-58-57-32
GIẢI SÁU 636 955 442
GIẢI NĂM 0710 1090 1135 5682 8836 5896
GIẢI TƯ 2874 0893 0824
6265
GIẢI BA 02098 47475 70848 96221 50504 31213
GIẢI NHÌ 58805-88316
GIẢI NHẤT 40530
ĐẶC BIỆT 41784
Đầu LOTO
0 4 5
1 0 3 6
2 1 4
3 0 2 5 6 6
4 2 8
5 5 7 8
6 3 5
7 4 5
8 2 4
9 0 3 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-60-82-06
GIẢI SÁU 404 287 594
GIẢI NĂM 3420 7426 1569 9065 3718 6003
GIẢI TƯ 7892 1329 3774
9013
GIẢI BA 41761 35543 29078 69655 48106 07296
GIẢI NHÌ 71323-56977
GIẢI NHẤT 37095
ĐẶC BIỆT 91254
Đầu LOTO
0 3 4 6 6
1 3 8
2 0 3 6 9
3  
4 3
5 4 5
6 0 1 5 9
7 4 7 8
8 2 3 7
9 2 4 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-24-52-61
GIẢI SÁU 254 785 457
GIẢI NĂM 7641 0146 0463 3340 3812 3943
GIẢI TƯ 0861 1388 3816
9805
GIẢI BA 88981 25570 33326 73380 05278 17839
GIẢI NHÌ 11421-33009
GIẢI NHẤT 77727
ĐẶC BIỆT 40725
Đầu LOTO
0 5 9
1 2 2 6
2 1 4 5 6 7
3 9
4 0 1 3 6
5 2 4 7
6 1 1 3
7 0 8
8 0 1 5 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-19-31-77
GIẢI SÁU 675 685 564
GIẢI NĂM 5097 4318 4562 6628 4618 1993
GIẢI TƯ 5234 0077 1995
0169
GIẢI BA 14662 65449 52136 18193 23224 49029
GIẢI NHÌ 16660-81453
GIẢI NHẤT 26468
ĐẶC BIỆT 61697
Đầu LOTO
0  
1 8 8 9
2 4 8 9
3 1 4 6
4 9
5 3
6 0 2 2 4 8 9
7 5 7 7
8 4 5
9 3 3 5 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm